ANASAYFA HİZMETLER MARKALAR HAKKIMIZDA İLETİŞİM ENG
info@bubblesistanbul.com

BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi,

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ, GİZLİLİK POLİTİKASI VE KULLANILAN ÇEREZLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterimiz / Ziyaretçimiz;

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi tarafından hazırlanmıştır.

BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (Bildirim) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki sebepleri, toplanma yöntemleri ile kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi olarak kişisel verilerinizi aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen amaçlarla, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen;

 • • Sizlerin açık rızası,
 • • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • • İş sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, hukûkî sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.
1-Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

2-Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz tarafımızla iletişime geçtiğiniz sırada ve/veya sonrasında yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fizikî ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu metinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve yurt içine ve yurt dışına aktarılabilmektedir.

3-Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Yöntemi

BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi tarafından veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ziyaretçilerimizin, üyelerimizin; internet sitesi, mobil uygulamalar, santral, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle ve bu kanalları kullanarak, sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek için ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verileriniz, BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi veya onun adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir:

 • • İnternet sitemizde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formu,
 • • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,
 • • Çalışanlarımız, müşteri hizmetleri kanallarımız.
4-Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Maksatları
 • Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen maksatlarla toplanmakta ve işlenmektedir:
 • a- BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi ile iletişime geçtiğiniz konu hakkındaki gerekli işlemlerin yapılması,
 • b- İlgili mevzuat kapsamında kanunun ve/veya hukûkî yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • c- Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması
 • ç- Müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek, pazar araştırmaları ve istatistîkî çalışmalar yapabilmek.
 • d- Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • e- Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • f- İş başvurularını değerlendirmek, kurumsal iletişimi sağlamak, şirket ile iş ilişkisinde bulunan kişiler ile irtibat sağlamak,
 • g- Sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması her türlü şikayetinizi değerlendirmek ve işleme almak,
 • h-Hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek,
 • ı-Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla,
 • i-KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla.

Yukarıda sayılan maksatlar doğrultusunda BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi , kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla, doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.

5-Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı

KVKK ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz;

KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi ve ileride hissedar olacağı diğer yurt içi/yurt dışı şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere yurt içi/yurt dışı şirketleri/kuruluşları ile bu şirketlerin yurt içi/yurt dışı iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

Ayrıca, BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi bünyesinde bilgi teknolojileri, temizlik, yemek, güvenlik, taşıma, giyim v.b. hizmetlerinin sağlanması amacıyla üçüncü kişilerle çalışılmakta olup, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında ilgili üçüncü kişilerin destek sağlamak amacı ile zaman zaman şirket programlarına erişebilme ve dolayısıyla bu programlar altında olan kişisel verilerinize erişebilme imkanı olabilmektedir.

Ayrıca, BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi internet sitelerini ziyaretinize ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi’nin ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Yasal yükümlülükler çerçevesinde gerekmesi halinde kişisel verileriniz, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi idari kurumlara, kamu kurum ve kuruluşlarına veya yargı organlarına aktarılabilmektedir.

6-Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

KVKK’ya uygun olarak, işbu metinde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi Tesislerinin Kamera ile Gözetimi

Şirketimiz ve bağlı tesislerinin giriş ve çıkışları, koridorlar, ortak alanlar ve tesislerin dış cepheleri tesis güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kameralar ile görüntülenmekte olup bu kayıtlara yalnızca şirketimiz güvenlik birimi ve ilgili departmanları tarafından erişilebilmekte ve kayıtlar güvenlik amaçları ile belirli bir süre ile muhafaza edilmekte olup, bu sürenin bitiminde imha edilmektedir.

7-KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde;

 • a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme
 • d. Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • f. KVKK mevzusunda öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • g. e ve f maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i. Kişisel verilerin kanunu aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme aklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Yasaların öngördüğü durumlarda, bize daha önce vermiş olduğunuz herhangi bir izni geri çekebilir veya herhangi bir zamanda, kişisel verilerinizin özel durumunuza ilişkin yasal gerekçelerle işlenmesine itiraz edebilirsiniz ve tercihlerinizi ileriye dönük olarak uygulayabiliriz. Gizliliğinizin korunmasına ve güvenliğin korunmasına yardımcı olmak için, bilgilerinize erişim hakkınızı sağlamadan önce kimliğinizi doğrulamak için bazı ilave bilgi veya evrak talebinde bulunabiliriz. Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, kişisel bilgilerinizin bir kopyasını size vermeden önce ücret talep edebiliriz.

8-KVKK uyarınca Kişisel Verilerinizi Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde, yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak alınan kişisel verileriniz açık rızanız aranmaksızın işlenebilir:

 • • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • • Fiili imkânsızlık sebebiyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi ile ileride hissedar olacağı diğer yurt içi/yurt dışı şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • • Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
9-Çerez Politikası

Web sitesini kullandığınızda, tarayıcı çerezleri gibi otomatik araçlarla belirli bilgileri edinebiliriz. Bu şekilde elde ettiğimiz bilgiler, cihazınızın IP adresini, alan adını, cihazlarınızla ilişkili tanımlayıcıları, cihazı ve işletim sistemi türünü ve özelliklerini, web tarayıcısının özelliklerini, dil tercihlerini, tıklama verilerini, site ile olan etkileşimlerinizi (ziyaret ettiğiniz web sayfaları, tıkladığınız bağlantıları ve kullandığınız özellikleri) içerebilir. Ayrıca siteye sizi yönlendiren veya refere edilen sayfalar, sitenin erişim tarih ve saatleri ve siteayi kullanımınızla ilgili diğer bilgiler de bu kapsamdadır.

“Çerez”, web sitelerinin, ziyaretçinin tarayıcısını veya tarayıcıdaki bilgileri veya ayarları depolamak için bir ziyaretçinin bilgisayarına veya internete bağlı başka bir cihaza gönderdiği bir metin dosyasıdır.

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir; özelleştirme imkanı bulunmaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek tanımlama bilgileri için tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlarsanız, sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz; ancak bazı özellikleri kullanmanız mümkün olmayabilir. Sitenin bütün işlevlerine erişebilmeniz veya erişiminiz sınırlı olabilir ve kullanıcı kalitesi azalabilir.

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
MozillaFirefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari: https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
10-Haklarınız Kapsamında Başvuru Yolları

Tercihlerinizi güncellemek, bilgilerinizi güncellemek veya düzeltmek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan hakların kullanımına ilişkin bir talep göndermek, bu Gizlilik Politikası hakkında soru sormak veya diğer geçerli gizlilik haklarını kullanmak için lütfen info@bubblesistanbul.com adresinden e-posta ile bize ulaşın ya da aşağıda yer alan adrese mesajınızı posta yolu ile iletin.

İlgili kişi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi’ye daha önce bildirilen ve BUBBLES ISTANBUL DIJITAL YAZILIM MEDYA PLANLAMA VEDANISMANLIK HiZMETLERi LiMiTED SiRKETi sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmelidir.

Saygılarımızla.

ÖNCE MASALLAR VARDI

Önce masallar vardı! Ne zaman bir hayali dinlemeye koyulsak aklımıza, Seksen Günde Devri Alemler, Denizler Altında Yirmi Bin Fersahlar, Ay'a Yolculuklar ve niceleri gelir.

Biliriz, önce hayaller vardı…. ve yazılan hikayeler yarattı o en uzak mesafe yolculukları.
KVKK, Gizlilik ve Çerez Politikası